ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

«Միջազգային սերտիֆիկացման կենտրոն» ընկերությունը Ձեզ է առաջարկում Ձեր ձեռնարկության էկոլոգիական անվտանգության խնդիրների լուծման համալիր մոտեցում:
Մենք ծառայություններ ենք մատուցում բոլոր հիմնական ուղղություններով.
1) էկոլոգիական նախագծում,
• մթնոլորտն աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծ (ԹԱՆ),
• թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագիծ (ԹՆՆ),
• I-IV աստիճանի վտանգավորության թափոնների անձնագիր,
• արտանետումների գոյացման և դրանց տեղավորման սահմանափակումների նորմատիվների նախագիծ (ԱԳՏՂՆՆ),
• I-IV աստիճանի վտանգավորության թափոնների վնասազերծման եւ տեղավորման արտոնագրի ձևակերպում,
• արտադրական էկոլոգիական հսկողության ծրագիր,
• շինարարական թափոնների հետ վերաբերվելու տեխնիկական կանոնակարգ (ՇԹՎՏԿ),
• շրջակա բնական միջավայրի մոնիթորինգի նախագիծ,
• «Շրջական միջավայրի պահպանման միջոցառումների ցանկ» բաժինը,
• շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում:
2) Էկոլոգիական աութսորսինգ.
• տարեկան էկոլոգիական հաշվետվություն (2- ТП թափոններ, 2- ТП օդ, 2- ТП ջր. Տնտ.)
• շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցության վճարի հաշվարկ (ՇՄԲԱ):
3) Էկոլոգիական աուդիտ: